Pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek   9.00-13.00
Piątek    8.00-13.00

Telefon: 55 640 57 00 wew. 30

 

 

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny – Monika Borko

 

Zadania pedagoga szkolnego

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Problemy oraz sprawy, z jakimi  możesz zgłosić się do pedagoga szkolnego:

  • Problemy wieku dorastania.
  • Problemy w kontaktach rówieśniczych.
  • Problemy w nauce.
  • Problemy osobiste.
  • Problemy rodzinne.
  • Trudna sytuacja materialna.
  • Inne sytuacje trudne, które wymagają wsparcia i pomocy.
  • Ukierunkowanie pracy własnej w zakresie rozwijania swoich pasji, uzdolnień i zainteresowań.

 

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami udzielającymi pomocy młodzieży i rodzinom ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny i Nieletnich ). Ponadto na bieżąco współpracuje z Dyrekcją, Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu, pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami i nauczycielami.